Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

«Ἐξέδυσάν με τά ἱμάτιά μου
καί ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην... »

Δοξαστικό των αίνων 
Κων/νου Πρίγγου +1964, ήχος πλ.Β
Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου
καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, 
ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χείρα, ἔδωκαν κάλαμον, 
ἵνα συντρίψω αὐτοὺς, ὡς σκεύη κεραμέως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου