Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Χριστός Ανέστη! - Christ is risen! - Cristo ha resucitado!
Ας ψάλλουμε μαζί με τα παιδιά τα αναστάσιμα!


Христос Воскресе
Hristos a înviat
Христос Васкрсе
キリストが復活さ
Christus het opgestaan
Cristo è risorto
Kris ki leve pami mò
Si Kristo ay nabuhay
המשיח קם לתחייה
Δεῦτε λάβετε φῶς 
ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός,
καὶ δοξάσατε Χριστόν,
τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

*********
Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ,
Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς,
καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν.

*********
Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει,
καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς·
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει,
καὶ οὕτω βοήσωμεν·
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, 
ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου