Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερον ὁ Χριστός γεννᾶται

Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου· 
σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται· 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, 
καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται· 
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν· 
οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν· 
ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν· 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.