Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Σήμερον ... !

 • Σήμερον γὰρ ὁ τῆς Ἑορτῆς ἡμῖν ἐπέστη καιρός, καὶ χορὸς ἁγίων ἐκκλησιάζει ἡμῖν, καὶ Ἄγγελοι μετὰ ἀνθρώπων συνεορτάζουσι.
 • Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐν εἴδει περιστερᾶς, τοῖς ὕδασιν ἐπεφοίτησε.
 • Σήμερον ὁ ἄδυτος Ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ὁ κόσμος τῷ φωτὶ Κυρίου καταυγάζεται.
 • Σήμερον ἡ Σελήνη λαμπραῖς ταῖς ἀκτῖσι τῷ κόσμῳ συνεκλαμπρύνεται.
 • Σήμερον οἱ φωτοειδεῖς ἀστέρες τῇ φαιδρότητι τῆς λάμψεως τὴν οἰκουμένην καλλωπίζουσι.
 • Σήμερον αἱ νεφέλαι ὑετὸν δικαιοσύνης τῇ ἀνθρωπότητι οὐρανόθεν δροσίζουσι.
 • Σήμερον ὁ Ἄκτιστος ὑπὸ τοῦ ἰδίου πλάσματος βουλῇ χειροθετεῖται.
 • Σήμερον ὁ Προφήτης καὶ Πρόδρομος τῷ Δεσπότῃ προσέρχεται, ἀλλὰ τρόμῳ παρίσταται, ὁρῶν Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν.
 • Σήμερον τὰ τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ.
 • Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται.
 • Σήμερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται.
 • Σήμερον ὁ Παράδεισος ἠνέωκται τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὁ τῆς Δικαιοσύνης Ἥλιος καταυγάζει ἡμῖν.
 • Σήμερον τὸ πικρὸν ὕδωρ, τὸ ἐπὶ Μωϋσέως τῷ λαῷ, εἰς γλυκύτητα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ.
 • Σήμερον τοῦ παλαιοῦ θρήνου ἀπηλλάγημεν καὶ ὡς νέος Ἰσραὴλ διεσώθημεν.
 • Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καὶ τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα.
 • Σήμερον ἡ ἀχλὺς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
 • Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν.
 • Σήμερον ἡ πλάνη κατήργηται, καὶ ὁδὸν ἡμῖν σωτηρίας ἐργάζεται ἡ τοῦ Δεσπότου ἐπέλευσις.
 • Σήμερον τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορτάζει, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ.
 • Σήμερον ἡ ἱερὰ καὶ μεγαλόφωνος τῶν Ὀρθοδόξων πανήγυρις ἀγάλλεται.
 • Σήμερον ὁ Δεσπότης πρὸς τὸ βάπτισμα ἐπείγεται, ἵνα ἀναβιβάσῃ πρὸς ὕψος τὸ ἀνθρώπινον.
 • Σήμερον ὁ ἀκλινὴς τῷ ἰδίῳ οἰκέτῃ ὑποκλίνεται, ἵνα ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας ἐλευθερώσῃ.
 • Σήμερον Βασιλείαν οὐρανῶν ὠνησάμεθα·
 • τῆς γὰρ Βασιλείας τοῦ Κυρίου οὐκ ἔσται τέλος.
 • Σήμερον γῆ καὶ θάλασσα τὴν τοῦ κόσμου χαρὰν ἐμερίσαντο, καὶ ὁ κόσμος εὐφροσύνης πεπλήρωται.
Πλήρης η Εὐχή Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, το Ποίημα του Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου Α΄(560 - 11 Μαρτίου 638), 

Κάνει πολύ κρύο; Ντύστε το παιδί σας έξυπνα
και πηγαίνετε βόλτα

Μην διστάζετε να βγάζετε έξω το παιδί, όταν κάνει κρύο, αρκεί να το έχετε ντύσει με «έξυπνο» τρόπο και όχι πολύ βαριά ειδικά αν τρέξει και παίξει.
Ο κανόνας του +1. 
Σύμφωνα με αυτόν όσα ρούχα βάλουν οι μεγάλοι, τα παιδιά θα πρέπει να φορέσουν ένα ακόμα.
Είναι προτιμότερο να φορέσετε λεπτά και πολλά ρούχα παρά ένα και χοντρό, καθώς τα πολλά στρώματα δημιουργούν μόνωση διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος.
Για παράδειγμα φορέστε του ένα ή δύο κοντομάνικα φανελάκια, ένα μπλουζάκι, ένα πουλοβεράκι και το μπουφάν.
Φροντίζουμε να φοράει ζεστές χοντρές κάλτσες και γάντια στα χέρια του για να μην κρυώνουν. 
Απαραίτητα είναι το κασκόλ και το σκουφί για να προστατεύει το κεφάλι του, από το οποίο χάνεται μεγάλο μέρος της θερμότητας.

Μην διστάζετε να βγάζετε έξω το παιδί, όταν κάνει κρύο, αρκεί να το έχετε ντύσει με «έξυπνο» τρόπο και όχι πολύ βαριά ειδικά αν τρέξει και παίξει.