Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Η εις Άδου Κάθοδος και η Ανάστασις

Η εις Άδου Κάθοδος του Χριστού, θριαμβευτή με τον Σταυρό της νίκης, που σπάει τις πύλες του Άδη και ελευθερώνει τον Αδάμ και την Εύα, ψηφιδωτό (11ος αιώνας) Όσιος Λουκάς

Αριστερά εικονίζονται οι δύο εστεμμένοι προφήτες, ο Δαβίδ και ο Σολομών, οι οποίοι είχαν προφητέψει το γεγονός

Ἀνάστα, ὁ Θεός...
Καλή Ανάσταση!!

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, 
ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.
Στίχ. Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ Θεῶν, 
ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρινεῖ.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, 

ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ. Ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν, 

καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, 
ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ.
Οὐκ ἔγνωσαν, οὐδὲ συνῆκαν, 

ἐν σκότει διαπορεύονται, 
σαλευθήτωσαν πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, 

ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

Στίχ.
Ἐγὼ εἶπα, Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες, 

ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε, 
καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.

Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, 

ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.