Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Το Παράδοξο της Ημέρας

Η Κυριακή της Πεντηκοστής… για παιδιά, γονείς και δασκάλους 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Gt16nVZ0qSQ

The Bible continues: Πεντηκοστή - The Spirit arrives
+ + + + + + + + + + +
Παράδοξα σήμερον, είδον τά έθνη πάντα εν πόλει Δαυίδ, 
ότε τό Πνεύμα κατήλθε τό Άγιον εν πυρίναις γλώσσαις, 
καθώς ο θεηγόρος Λουκάς απεφθέγξατο. 
Φησί γάρ· Συνηγμένων τών Μαθητών τού Χριστού, 
εγένετο ήχος, καθάπερ φερομένης βιαίας πνοής, 
καί επλήρωσε τόν οίκον, ού ήσαν καθήμενοι, 
καί πάντες ήρξαντο φθέγγεσθαι, ξένοις ρήμασι, 
ξένοις δόγμασι, ξένοις διδάγμασι, τής αγίας Τριάδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου