Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Μιλάμε για τη βία! / Let’s talk about violence

Μια ταινία για τη βία, με στόχο να καταγραφεί η φωνή των νέων για το πώς η βία επηρεάζει τη ζωή τους. 
Ο Έλληνας Συνήγορος του Παιδιού απευθύνθηκε σε μαθητές από σχολεία της Αττικής, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη βία και τα ΜΜΕ.

A film about violence, with the aim of recording the voice of young people talking about how violence influences their life. 
The Greek Ombudsman for Children was addressed to school pupils for dealing with the subject of violence and media.