Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Σήμερον ὁ Χριστός γεννᾶται

Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου· 
σήμερον ὁ ἄναρχος ἄρχεται, καὶ ὁ Λόγος σαρκοῦται· 
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται, 
καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται· 
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα προσφέρουσιν· 
οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττουσιν· 
ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν· 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου