Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.

Η γέννηση του Χριστού
Εγκαυστική εικόνα από τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά
7ος αι. μ.Χ.
Χριστὸς γεννᾶται· δοξάσατε.
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.
Χριστὸς ἐπὶ γῆς· ὑψώθητε.
ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,
καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·
ὅτι δεδόξασται.