Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Ο Δάσκαλος ζώστηκε ποδιά
και έπλυνε τα πόδια των μαθητών

 
«Ὁ λίμνας καὶ πηγὰς καὶ θαλάσσας ποιήσας,
ταπείνωσιν ἡμᾶς ἐκπαιδεύων ἀρίστην,
λεντὶῳ ζωννύμενος μαθητῶν πόδας ένιψε,
ταπεινούμενος ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας
καὶ ὑψῶν ἡμᾶς ἀπὸ βαράθρων κακίας,
ὁ μόνος φιλάνθρωπος».
 Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὶς λίμνες, τὶς πηγὲς καὶ τὶς θάλασσες,
θέλοντας νὰ μᾶς διδάξει τὴν πιὸ τέλεια ταπείνωση,
ζώστηκε την ποδιά και ἔνιψε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν,
ταπεινούμενος ἀπὸ ὑπερβολικὴ εὐσπλαχνία,
καὶ ἀνυψώνοντας ἐμᾶς ἀπὸ τὰ βάραθρα τῆς κακίας,
ὁ μόνος φιλάνθρωπος.