Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Η Προδοσία

Λαός μου τί ἐποίησά σοι, ἢ τί σοι παρηνώχλησα; 
τοὺς τυφλούς σου ἐφώτισα, τοὺς λεπρούς σου ἐκαθάρισα, 
ἄνδρα ὄντα ἐπὶ κλίνης ἠνωρθωσάμην. 
Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας; 
ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, 
ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώσατε· 
οὐκέτι στέγω λοιπόν, καλέσω μου τὰ ἔθνη, 
κᾀκεῖνα με δοξάσουσι, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι, 
κᾀγὼ αὐτοῖς δωρήσομαι, ζωὴν τὴν αἰώνιον.
 
Η Προδοσία. Θεοφάνης ο Κρης.
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους
Λαέ μου, τί σου ἔκανα ἤ σέ τί σέ ἐνώχλησα; 
Στούς τυφλούς σου χάρισα τό φῶς, 
τούς λεπρούς σου καθάρισα, 
σήκωσα ἄντρα πού ἦταν στό κρεβάτι παράλυτος. 
Λαέ μου, τί σοῦ ἔκανα καί τί μου ἀνταπόδωσες; 
Ἀντί τοῦ μάννα, μοῦ ἔδωσες χολή, 
καί ἀντί τοῦ ὕδατος μοῦ ἔδωσες ξύδι, 
καί ἀντί νά μέ ἀγαπᾶτε, μέ καρφώσατε στό σταυρό. 
Λοιπόν, δέ σᾶς ὑποφέρω πιά· 
θά καλέσω τούς εθνικούς 
 κι ἐκεῖνοι θά μέ δοξάσουν μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεύμα· 
κι ἐγώ θά δωρήσω σ᾽ αὐτούς τήν αἰώνια ζωή.